اداره کل بازاریابی اداره کل بازاریابی

رییس اداره کل بازاریابی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-88735852
نمابر : 021-82932257
اداره کل بازاریابی - معاون
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-82932300
نمابر : 021-82932257