اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول

اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول
آدرس پستی : خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونك، خيابان عطار، نبش خيابان تك شمالي، ساختمان ادارات مركزي بانك مسكن، طبقه سوم
تلفن : 021-82932313
نمابر : 021-88781253
اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول - معاون داده کاوی
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-82932312
نمابر :
رییس اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
تلفن : 021-82932311
نمابر :
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی